Šablony OPVVV SOU Lázně Bělohrad

Výzva č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Od 1. 2. 2018 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony OPVVV SOU Lázně Bělohrad“. Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Tato výzva (č. 02_16_035) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008104

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_035

Doba realizace: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

Rozpočet projektu celkem: 539 216,00 Kč

Naše škola se zapojila do následujících šablon:

  • III/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
  • III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

Do projektu jsou zapojeni pedagogové školy. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.