Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě

logo EUNázev projektu

Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě
Zadavatel: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Období řešení:1. 9. 2011 – 31. 12. 2012
Popis projektu:

 


Více informací o projektu: Projekt reaguje na nedostatečnou připravenost absolventů SŠ řešit situace každodenního finančního života (související se zvyšující se mírou zadlužování domácností). Projekt si klade za cíl zvýšit schopnost řešit každodenní otázky z oblastí rodinných financí, daní, půjček, investic atd., ale zároveň ukázat studentům, že environmentálně šetrnými vzorci spotřebního chování mohou ušetřit i finančně.
Cílovou skupinu představují studenti SŠ. Cíle bude dosaženo navržením, vytvořením, otestováním a uvedením do praxe e-learningového portálu s interaktivními výukovými pomůckami s podporou ICT, který zvýší kvalifikaci studentů SŠ prostřednictvím moderní formy vzdělávání. Interaktivní pomůckou rozumíme balíček produktů na 2-3 vyučovací hodiny, který bude pokrývat jednu z uvedených oblastí s využitím některého z následujících nástrojů: modely, hry, soutěže, simulace, a bude doplněn metodikou pro učitele.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je atraktivní a hravou formou zvýšit schopnosti studentů SŠ reagovat na reálné situace v oblasti finančního života s ohledem na udržitelnost svého jednání a ochranu ŽP. Projekt reaguje na znepokojující navyšování počtu domácností, které mají finanční potíže nebo jsou předluženy.
Koncept udržitelného rozvoje se skládá ze tří pilířů (ekonomický, environmentální a sociální) a lze jej použít nejen na rozvoj regionu či státu, ale zjednodušeně i na rozvoj domácnosti. Finanční stránka života jedince/domácnosti bezprostředně ovlivňuje i jeho život, sociální a životní prostředí, ve kterém jedinec žije. Dostane-li se domácnost do finančních problémů, má to bezprostřední vliv na ostatní pilíře udržitelnosti (ztrácí své soc. postavení, hrozí výskyt soc. patologických jevů jako kriminalita, gamblerství aj.) a zájem o kvalitní ŽP klesá.
Studentům bude mj. vysvětleno, že svým environmentálním chováním mohou do značné míry zlepšit i svou finanční situaci (spotřeba energie v domácnostech atd.).
Zprostředkujícím cílem k naplnění cíle hlavního je vytvoření e-learningového portálu, který zatraktivní a doplní výuku na SŠ a seznámí studenty s hlavními aspekty i úskalími samostatného finančního života a s dílčími částmi konceptu udržitelné spotřeby.
Bude vytvořeno 10 tematických balíčků interaktivních výukových pomůcek v celkovém rozsahu 20 – 30vyučovacích hodin.
Výstup: Výstupem projektu bude vytvoření e-learningového portálu s výše uvedenými tematickými moduly v podobě interaktivních a praktických studijních podkladů pro výuku žáků středních škol v rámci různých předmětů.
Kontakty: Učitelé středních škol se mohou do projektu zapojit a mít přístup k vytvořeným materiálům po kontaktování našeho pracoviště: Ing. Jiří Louda (manažer projektu) +420 725 068 902 (telefon do kanceláře).