Metodik prevence

Nařízení a pokyny, ze kterých vychází minimální preventivní program:

 • Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízeních (Č.j. 20 006/2007-51)
 • Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (Č.j. 24 246/2008-6)
 • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance  (Č.j. 14 423/99-22)
 • Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10194/2002-14
 • Vyhlášky MŠMT č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012

Dokumenty ke stažení

Důležité odkazy

 • Prevence rizikového chování
 • Linka bezpečí – Sdružení Linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech.
 • Prevencí k bezpečí – Policie východočeského regionu zhotovila 14 preventivních videospotů se 6 preventivními tématy, která jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy ve společnosti
 • Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
 • Oblastní charita Jičín
  Poskytované služby:
  – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  – Podpora rodin v rámci SPOD (sociálně právní ochrany dětí)
  – Náhradní rodinná péče
  – Dobrovolnictví
  – Nízkoprahové kluby
 • Laxus o. s. – Laxus o. s. je profesionální organizace zřizující odborné programy, které vytvářejí základ sítě služeb pro uživatele drog a jejich blízké především na území středních a východních Čech, s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog.
 • Saferinternet – Projekt Národního centra bezpečnějšího internetu (neziskové nevládní sdružení), který usiluje o zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického obsahu na internetu.

Legislativa upravující prevenci rizikového chování dětí a mládeže:

 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018
 • Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014-2018
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 (+ přílohy)
 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
 • MP k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005
 • MP k jednotnému uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j. 10 194/2002-14
 • Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu čj. 11 691/2004-24
 • Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané čj. 25 884/2003-24
 • Vnitřní směrnice „Školní řád” (součástí Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků)