Strojní vybavení školního hospodářství

logo Regionální rada soudružnosti SeverovýchoNázev projektu: Strojní vybavení školního hospodářství

Datum zahájení projektu: 01. 08. 2013

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2014

Doba trvání projektu: 17 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 499 860,00 Kč

Číslo operačního programu: CZ. 1.13

Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod

Název prioritní osy: Rozvoj podnikatelského prostředí

Číslo prioritní osy:  13.4.

Číslo oblasti podpory: 13.4.2

Název oblasti podpory: Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

 

Záměrem školy je zkvalitnit praktickou výuku prostřednictvím pořízení zemědělských zařízení, která dosud škola nevlastní, a její žáci tak nemají možnost získat praktické zkušenosti související s obsluhou a manipulací s těmito zařízeními. Současný stav vybavení neumožňuje zkvalitnit praktickou část vzdělávacího procesu v potřebné míře a poskytnout žákům přípravu a praktické procvičení na zařízení, se kterým se jako absolventi školy setkají ve svém zaměstnání, popř. podnikání.

Využitím požadovaného vybavení ve výuce dojde k rozšíření získaného vzdělání a ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů školy na trhu práce, kdy spolu s řidičským oprávněním T získají absolventi praktické zkušenosti se zařízením spolu s traktorem běžně užívaným.

Za tímto účelem bude realizováno nakoupení moderního zemědělského zařízení:

  • Kompaktomat, předseťový kombinátor
  • Čelní diskový žací stroj s kondicionérem
  • Zadní nesený diskový žací stroj s kondicionérem
  • Rozmetadlo průmyslových (minerálních) hnojiv

Všechny stroje budou sloužit jako praktická názorná učební pomůcka při výuce v oboru Agropodnikání.

Dané vybavení bude sloužit žákům školy jako nezbytný doplněk současně poskytovaného vzdělání, kdy se žáci školy učí požadovanému zacházení a obsluze traktoru. Tato zařízení žákům pro praktickou výuku doposud chyběla. Pořízením zmíněného zařízení se výrazně zvýší konkurenceschopnost absolventů na trhu práce a zároveň i atraktivita školy.

Od září 2013 v prostorách školního hospodářství probíhá též praxe pro učební obor Zemědělské práce SOU a Praktické školy Hořice, též příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvíjet podnikatelské prostředí Hořicka. Jen prakticky dobře odborně zaškolení a znalí žáci SOŠ a VOŠ Hořice budou lépe připraveni pro vstup na trh práce v zemědělském odvětví a budou tak přínosem pro vylidňující se venkov. Tímto se zvýší kvalifikační dovednosti zaměstnanců místních i okolních podnikatelských subjektů podnikajících v zemědělství. To druhotně zlepší podnikatelské prostředí a přinese více investic do kraje.

Dalším přínosem bude omezení odlivu kvalifikovaných mladých lidí z venkovského prostředí.

Dalším cílem projektu je zlepšení uplatnění absolventů SOŠ Hořice v praxi, tedy v zemědělství.

Inovativním strojním dovybavením stávajícího školního hospodářství vznikne plnohodnotné výukové pracoviště žáků SOŠ Hořice, což ve spolupráci s odborným výcvikem ve vlastním školním statku zvýší jejich možnosti uplatnění na trhu práce a zlepší profesní dovednosti ve studovaném oboru. Zároveň toto zařízení budou moci využívat i žáci nového oboru další příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Odborného učiliště a Praktické školy Hořice v rámci nově vzniklého oboru Zemědělské práce (Farmářské práce) zkrácený název farmář.

Udržitelnost projektu:

Dlouhodobým záměrem naší školy je zkvalitnit její výuku. Tento cíl se nám postupně daří naplňovat.

Škola se dlouhodobě snaží posílit výuku žáků, a to tak, že jim vštěpuje nejrůznější znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné v praktickém životě a rozvíjejí samostatné logické myšlení a schopnosti. V rámci realizace projektu, který byl dotačně podpořen z Regionálního operačního programu Severovýchod byly pořízeny moderní zemědělské stroje, pomocí nichž škola umožňuje v tomto školním roce svým žákům získat praktické zkušenosti související s obsluhou a manipulací s těmito stroji a zařízeními. Původní stav vybavení školního hospodářství neumožňoval zkvalitnit praktickou část vzdělávacího procesu v potřebné míře a poskytnout žákům přípravu a praktické procvičení na zařízeních, se kterými se jako absolventi školy setkávají ve svém zaměstnání, popř. podnikání. Prioritou školy je vést žáky k všestrannému používání moderních zemědělských strojů a technologií, aby se zvýšila efektivita a ekonomičnost zemědělské výroby a stále se snižoval dopad intenzifikace zemědělské výroby na životní prostředí.

Všechny pořízené stroje se připojují za traktor a jsou využívány jako praktická názorná učební pomůcka při výuce v oborech školy Agropodnikání a slouží pro zlepšení praktické výuky žáků a studentů školy.

Nově pořízené strojní vybavení tak přispívá k rozšíření získaného vzdělání žáků školy a ke zvýšení konkurenceschopnosti našich absolventů na trhu práce, neboť absolventi školy získávají kromě všeobecného a odborného vzdělání i nové praktické zkušenosti se zařízeními, která jsou v zemědělských podnicích v praxi běžně užívaným zařízením. Absolventi tak nově získávají spolu s řidičským oprávněním T i nové praktické zkušenosti se zařízeními, která jsou spolu s traktorem v praxi běžně užívaným zařízením.

Inovativním strojním dovybavením stávajícího školního hospodářství vzniklo plnohodnotné výukové pracoviště žáků SOŠ Hořice, což ve spolupráci s odborným výcvikem ve vlastním školním statku zvýší jejich možnosti uplatnění na trhu práce ve studovaném oboru. Zároveň toto zařízení mohou využívat i žáci další příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, a tou je Odborné učiliště a Praktická škola Hořice a její obor Zemědělské práce (Farmářské práce) zkrácený název farmář.

Nově pořízené stroje a jejich využívání v praktické výuce přispěje i k rozvoji podnikatelského prostředí Hořicka, prostřednictvím zvýšení konkurenceschopnosti absolventů školy na trhu práce. Dovybavením školního statku v praxi běžně užívaným strojním zařízením, které se žáci učí obsluhovat a zacházet s ním spolu s traktorem, je připraví lépe pro jejich budoucí pracovní zařazení, čímž dojde ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců místních i okolních podnikatelských subjektů, podnikajících v zemědělství. To druhotně zlepší podnikatelské prostředí a přinese více investic do kraje.

Projekt naplnil veškeré cíle, které byly od jeho realizace očekávány.

Všichni učitelé prošli plánovanými školeními, která jim pomohla v zavádění inovativních forem a metod výuky vedoucích k rozvoji používání moderních technologií a nových strojů. Závěrem lze konstatovat, že projekt je velmi přínosný nejen pro samotné žáky, kteří mají modernější a atraktivnější výuku, ale i škola se dovybavila funkční technikou a pedagogové si rozšiřují své obzory díky absolvování školení a učí se pracovat s novými moderními stroji.

Provoz zajišťuje škola svými prostředky. Provozem je myšlena ochrana a bezpečnost při práci se stroji, zajištění výuky odborného výcviku na strojích, platby za veškerá média, údržba, náhradní díly, čištění atd. Královéhradecký kraj, jako zřizovatel školy poskytuje škole provozní dotace. Škola má právní subjektivitu a s majetkem KHK hospodaří.

Očekávaným dopadem bylo omezení odlivu kvalifikovaných mladých lidí z regionu a z venkovského prostředí a zvýšení jejich uplatnění a konkurenceschopnosti na trhu práce.

Projekt byl ukončen, závěrečné vyúčtování bylo podáno dotačnímu orgánu dne 8.1.2015.

K finančnímu ukončení projektu došlo dne 4.3.2015 připsáním závěrečné platby dotace (1.796.309,67 Kč) na účet zřizovatele školy.

V současné době je projekt první rok ve fázi udržitelnosti, která dle smlouvy o dotaci trvá po dobu 5 let. Každoročně je po tuto dobu podávána monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu řídícímu orgánu dotačního programu.  Využitím požadovaného vybavení ve výuce dojde k rozšíření získaného vzdělání a ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů školy na trhu práce, kdy spolu s řidičským oprávněním T získají absolventi praktické zkušenosti se zařízením spolu s traktorem běžně užívaným.

 

Související odkazy: www.rada-severovychod.cz