Vyhlášení přijímacího řízení

Pozor změna termínů přijímacích zkoušek – rozpis zde


VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění

vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

k denní formě studia do prvního ročníku oborů:

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 maturita ano 30
41-41-M/01 Agropodnikání 4 maturita ano 30
75-41-M/01 Sociální činnost 4 maturita ano 30
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška ne 50
53-41-H/01 Ošetřovatel 3 závěrečná zkouška ne 30
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 3 závěrečná zkouška ne

30

 

Uchazeči o obor 79-41-K/81 Gymnázium

Termín pro odevzdání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 1. března 2021 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

Zdravotní způsobilost

Potvrzení o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří žádají o uzpůsobení podmínek, doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující specifikaci podmínek pro přijímací řízení.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. Pořadí uchazeče bude stanoveno ve spolupráci s Centrem na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělávání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.  Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, přihlášení uchazeči obdrží k přijímací zkoušce pozvánku.

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

1.  termín 14. dubna 2021

2. termín 15. dubna 2021

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, uchazeč bude zkoušku konat v náhradním termínu.

Náhradní termíny pro vykonání přijímacích zkoušek ve všech oborech:

1. termín 12. května 2021

2. termín 13. května 2021

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad, dále na internetové adrese www.zaghorice.cz do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno na pozvánce. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí lze vydat na žádost. Termín pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude sdělen na pozvánce k přijímacím zkouškám.

Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do vlastních rukou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisové lístky

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

 

Uchazeči o obory 41-41-M/01 Agropodnikání a 75-41-M/01 Sociální činnost

Termín pro odevzdání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 1. března 2021 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

Zdravotní způsobilost

Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni uchazeči o obory Agropodnikání  a Sociální činnost doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří žádají o uzpůsobení podmínek, doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující specifikaci podmínek pro přijímací řízení.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. Pořadí uchazeče bude stanoveno ve spolupráci s Centrem na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělávání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.  Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, přihlášení uchazeči obdrží k přijímací zkoušce pozvánku.

Ředitel školy si vyhrazuje právo rozhodnout do 8. 3. 2021 o nekonání přijímacích zkoušek v případě, že počet přihlášených uchazečů bude roven nebo menší než předpokládaný počet přijímaných žáků v oboru a formě vzdělání.

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

1. termín 12. dubna 2021

2. termín 13. dubna 2021

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, uchazeč bude zkoušku konat v náhradním termínu.

Náhradní termíny pro vykonání přijímacích zkoušek ve všech oborech:  1. termín 12. května 2021

  1. termín 13. května 2021

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad, dále na internetové adrese www.zaghorice.cz do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno na pozvánce. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí lze vydat na žádost. Termín pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude sdělen na pozvánce k přijímacím zkouškám.

Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do vlastních rukou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisové lístky

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

 

Uchazeči o obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 53-41-H/01 Ošetřovatel, 41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Termín pro odevzdání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 1. března 2021 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

Zdravotní způsobilost

Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni uchazeči o všechny obory doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad a na internetové adrese www.zaghorice.cz  dne 22. dubna 2021. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno písemně předem spolu s termínem pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí lze vydat na žádost.

Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do vlastních rukou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisové lístky

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

V Hořicích dne 29. 1. 2021

Ing. Stanislav Neuman v.r.

ředitel školy