Výchovný poradce

Kontakty

Výchovný poradce pro obory: Agropodnikání, VOŠ

Ing. Eva Hradilová

hradilova@gozhorice.cz

702 209 658

Riegrova 1403, Hořice

 

Výchovný poradce pro obory: Gymnázium, Sociální činnost

Mgr. Jitka Jindrová

jindrova@gozhorice.cz

702 152 427

Šalounova 919, Hořice

 

Výchovný poradce pro obory: Zemědělec – farmář, Opravář zemědělských strojů, Ošetřovatel/ošetřovatelka

Mgr. Milan Bohunický

bohunicky@gozhorice.cz

493 792 382, 725 842 502

Zámecká 478, Lázně Bělohrad

 

Další důležité informace vám poskytnou

 • Pedagogicko-psychologická poradna Hradeckého kraje, Fortna 39, 506 01 Jičín, tel: 493 533 505, 493 533 595, www.pppjicin.cz
 • Speciálně pedagogické centrum (pro tělesně postižené), Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně, tel: 499 862 132, www.oajl.cz
 • Speciálně pedagogické centrum (pro děti s vadami sluchu a řeči), Štefánikova 549/27, Hradec Králové, tel: 495 267 734, www.neslhk.com
 • Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené děti, Šimkova 879, 500 03 Hradec Králové, tel: 495 518 261, www.mslentilka.cz
 • Úřad práce, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín, IPS (informační a poradenské středisko), tel: 493 580 247, www.mslentilka.czhttp://www.mslentilka.cz
 • Městský úřad, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice, oddělení péče o rodinu, tel: 492 105 471, www.horice.org

Dokumenty ke stažení

Kariérové poradenství

Obecné informace o studiu na středních školách, nástavbové studium, VOŠ, VŠ

 • Na střední školu se může hlásit každý absolvent ZŠ s ukončeným základním vzděláním, ukončenou povinnou školní docházkou. Na nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia může být přijat žák, který ukončil 7. ročník, resp. 5. ročník ZŠ.
 • Základní vzdělání získá žák, který splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku na ZŠ. Povinnou školní docházku splnil žák, který navštěvoval ZŠ 9 let.
 • Na nástavbové studium se může hlásit každý absolvent SOU s úspěšně složenou – závěrečnou zkouškou.
 • Na VOŠ, VŠ se může hlásit každý absolvent SŠ s ukončeným středoškolským vzděláním – maturitou.

 

 

Internetové odkazy

Speciální vzdělávací potřeby

Žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se

 • zdravotním postižením (mentální, tělesné, zdravotní nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování)
 • zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání)
 • sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy; nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu).

Ve školním prostředí se nejčastěji setkáváme se specifickými poruchami učení.

Specifické vývojové poruchy školních dovedností jsou dle klasifikačního systému MKN-10 (1992) a DSM-IV-R (2000) členěny do několika kategorií:

 • specifická porucha čtení (dyslexie)
 • specifická porucha psaní a vyjadřování psaním (dysgrafie a dysortografie)
 • specifická porucha počítání (dyskalkulie)

Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).