Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Akreditovaný rekvalifikační vzdělávací program „Kurz pro výkon obecných zemědělských činností“ umožní účastníkům osvojení základních zemědělských vědomostí a dovedností potřebných pro kvalifikovaný výkon obecných zemědělských činností.

 

Proč ho potřebujeme?

Úspěšné absolvování vzdělávacího programu je předpokladem k získání státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání v soustavě středních, vyšších odborných škol a vysokých škol.

 

Termín kurzu

24. listopad 2023, v 8:00 hod. v budově školy Riegrova 1403

Zájemci vyplňte níže uvedený formulář a pošlete ho na adresu školy.

Formulář přihlášky kurzu

Rozsah kurzu

Celý rekvalifikační program – celkem 300 hodin.

Doplňkový rekvalifikační program – celkem 150 hodin – počet hodin na osvědčení (na základě předložení potvrzení o předchozí kvalifikaci – absolvování jiného kurzu).

 

Obsah kurzu

Podle akreditovaného rekvalifikačního programu Ministerstva zemědělství č. j. 35271/2010-13090 ze dne 14. 12. 2010

 • pěstování zemědělských plodin
 • chov hospodářských zvířat
 • zemědělská technika a technologické linky
 • ekonomika podnikání
 • zásady práce s informační a komunikační technikou
 • základy zemědělského práva a zemědělské politiky
 • základy bezpečnosti a hygieny práce
 • ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny
 • zpracování projektu
 • praxe

Zakončení kurzu

 • teoretická zkouška
 • obhajoba absolventského projektu

 

Kurz bude zahájen při minimálním počtu osmi účastníků a po složení příslušné zálohy.

Přihlášku považujeme za závaznou až po zaplacení zálohy na kurz na účet.
Číslo účtu pro ubytování a stravné 115-7559140217/0100, číslo účtu pro školné115-7559200267/0100.
Variabilní symbol = datum narození uchazeče (DDMMRRRR), specifický symbol je aktuální rok.

Leták ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Krobová
email: krobova@gozhorice.cz
mobil: 601 393 149