Vyhlášení přijímacího řízení – 1. kolo

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro školní rok 2019/2020 – vyšší odborná škola

Obecné podmínky pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšší odborné škole jsou stanoveny § 93 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Přijímání uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je v souladu s § 94 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.

Obor a počet přijímaných uchazečů

Kód a název oboru Název vzdělávacího programu Forma Přijímací zkoušky Předpokládaný počet přijímaných
68-43-N/…

Veřejnosprávní činnost

Obnova a rozvoj venkova denní ne 80

Termíny konání přijímacího řízení a podání přihlášek

Uzávěrka přihlášek Přijímací řízení
I. kolo 31. 5. 2019 5. 6. 2019

Další kola přijímacího řízení budou vyhlašována do naplnění kapacity.

Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

Do 1. ročníku jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.

Uchazeč je povinen splnit následující podmínky:

  • Znalost anglického jazyka na úrovni B1
  • Zdravotní způsobilost doloženou na přihlášce ke studiu

Kritéria přijímacího řízení

  • Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném průměrným prospěchem z maturitního vysvědčení (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa, nepovinné zkoušky nejsou do průměru započítány) v rámci vyhlášeného kola přijímacího řízení.
  • Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu přijímaných studentů.

Nahlížet do spisu před vydáním rozhodnutí lze 5. 6. 2019 v době od 9,00 do 12,00 hodin.

Dle §183, odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V Hořicích dne 19. 3. 2019

Ing. Stanislav Neuman v. r.
ředitel školy

Ke stažení