Přijímací řízení do vyššího ročníku

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

pro školní rok 2024/2025

 

Přijímací řízení pro přijetí do vyššího ročníku (kvinta osmiletého gymnázia) je vyhlášeno na základě

  • 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

Přijímací řízení je určeno pro žáky posledního ročníku základního vzdělávání.

Uchazeči nevykonávají jednotnou přijímací zkoušku, přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky zadává škola v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

Počet přijímaných uchazečů – denní forma studia:

 

Kód oboru Název oboru  

Délka studia

(roky)

Způsob ukončení

studia

Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium – doplnění kvinta 4 maturita ano 5

 

Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají řediteli školy do 20. února 2024 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

 

Odevzdání této další přihlášky do kvinty nemá vliv na možnost žáků podat tři přihlášky ke studiu do prvního ročníku na střední školy.

 

 

Ing. Stanislav Neuman v. r.
ředitel školy

Ke stažení