Přijímací řízení do vyššího ročníku

Kdy a kam na přijímací zkoušky:

  • 19. dubna 2023, budova Šalounova 919

Vyhlášení přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku

Přijímací řízení pro přijetí do vyššího ročníku (kvinta osmiletého gymnázia) je vyhlášeno na základě § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Přijímací řízení je určeno pro žáky 9. tříd ZŠ.

Uchazeči nevykonávají jednotnou přijímací zkoušku, přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky zadává škola v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Počet přijímaných uchazečů – denní forma studia 2023/2024

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium – doplnění kvinta 4 maturita ano 5

Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají řediteli školy do 1. března 2023 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy.

Odevzdání této třetí přihlášky do kvinty nemá vliv na možnost žáků podat dvě přihlášky ke studiu do prvního ročníku na střední školy.

 

Ing. Stanislav Neuman v. r.
ředitel školy

Ke stažení