Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 k denní formě studia do prvního ročníku oboru:

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 maturita ano 30
79-41-K/81 Gymnázium – doplnění kvinta 4 maturita ano 5

Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 1. března 2023 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž. Pro komunikaci doporučuji uvádět do přihlášky e-mail zákonného zástupce.

Termíny konání přijímacích zkoušek osmileté gymnázium:

  • 1. termín – 17. dubna 2023
  • 2. termín – 18. dubna 2023

Termíny konání přijímacích zkoušek doplnění do kvinty

  • 1. termín – 17. dubna 2023

Ing. Stanislav Neuman v. r.
ředitel školy

Ke stažení