Vyhlášení 3.kola přijímacího řízení Vyšší odborná škola

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Obecné podmínky pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšší odborné škole jsou stanoveny § 93 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Přijímání uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je v souladu s § 94 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb. v platném znění

Obor a počet přijímaných uchazečů

Kód a název oboru

Název vzdělávacího programu Forma Přijímací zkoušky  

Předpokládaný počet přijímaných

 

68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Obnova a rozvoj venkova denní ne 62

 

Termíny konání přijímacího řízení a podání přihlášek

 

Uzávěrka přihlášek

Přijímací řízení

III. kolo 23. 9. 2020 25. 9. 2020

 

Další kola přijímacího řízení budou vyhlašována do naplnění kapacity.

Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

Do 1. ročníku jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.

Uchazeč je povinen splnit následující podmínky:

  • Znalost anglického jazyka na úrovni B1
  • Zdravotní způsobilost doloženou na přihlášce ke studiu

Kritéria přijímacího řízení

  • Uchazeči budou přijímáni v pořadí od nejlepšího průměrného prospěchu z maturitního vysvědčení (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa, nepovinné zkoušky nejsou do průměru započítány) v rámci vyhlášeného kola přijímacího řízení. V případě shodného průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení rozhoduje průměrný prospěch z  pololetí 4. ročníku střední školy (průměrný prospěch bude vyjádřen s přesností na dvě desetinná místa, nepovinné předměty nejsou do průměru započítány).
  • Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu přijímaných studentů.

Nahlížet do spisu před vydáním rozhodnutí lze 25. 9. 2020 v době od 13,00 do 14,00 hodin.

Dle §183, odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

V Hořicích dne 24. 8. 2020

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy

Bez komentářů.