Volby do školské rady

Logo Zeměldělská akademie Hořice - příspěvek

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Volebním řádem pro volby členů školské rady škol zřizovaných Královéhradeckým krajem vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady Zemědělské akademie Hořice – střední školy a vyšší odborné školy.

Pro zajištění voleb v souladu s volebním řádem ředitel školy jmenuje přípravný výbor ve složení:

  • Vladimíra Machková
  • Mgr. Vladimír Šorma
  • Bc. Marek Nečesaný

Školská rada má šest členů, kteří jsou jmenování a voleni:

  1. Třetinu členů školské rady jmenuje Rada Královéhradeckého kraje z okruhu fyzických osob způsobilých k právním úkonům.
  2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z okruhu fyzických osob způsobilých k právním úkonům.
  3. Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z okruhu fyzických osob způsobilých k právním úkonům.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Členství ve školské radě je čestné.

Konání voleb

Termín Místo Čas
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti 22. 11. 2018 Zámecká 478, Lázně Bělohrad, učebna č. 12 11,30 – 17,00
23. 11. 2018 Šalounova 919, Hořice, učebna 2.07 11,30 – 17,00
Riegrova 1403, Hořice, učebna č. 5 11,30 – 17,00
Pedagogičtí pracovníci školy 15. 11. 2018 Zámecká 478, Lázně Bělohrad, učebna č. 12 13,00 – 15,00
19. 11. 2018 Šalounova 919, Hořice, učebna 1.09 13,00 – 15,00
20. 11. 2018 Riegrova 1403, Hořice, sborovna č. 11 13,00 – 15,00

Způsob voleb:

Tajné hlasování na základě rovného a přímého volebního práva.

Volební lístky budou k dispozici v místě konání voleb. Platný volební lístek obsahující seznam všech kandidátů bude ten, na kterém bude volba provedena zakroužkováním pořadového čísla před jménem voleného kandidáta. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci i pedagogičtí pracovníci mohou označit nejvýše dva kandidáty z volebního lístku.

Podání kandidatur

Způsob podání:

Kandidát podá přihlášku ke kandidatuře písemně na formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách školy nebo je k vyzvednutí na sekretariátu ředitele školy – Hořice, Riegrova 1403. Kandidátem na člena školské rady může být každý občan plně způsobilý
k právním úkonům.

Termín podání:

Do 2. 11. 2018 12,00 hodin

Místo podání:

Poštou nebo osobně na sekretariát ředitele školy, Riegrova 1403, 508 01 Hořice

Zveřejnění kandidátky:

3. 11. 2018 na internetových stránkách školy a ve vestibulu budov Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad.

V Hořicích dne 27. září 2018
Ing. Stanislav Neuman
ředitel školy

Příloha:

Přihláška ke kandidatuře

Bez komentářů.