VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2022/2023 – vyšší odborná škola

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Obecné podmínky pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšší odborné škole jsou stanoveny § 93 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Přijímání uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je v souladu s § 94 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb. v platném znění.

Obor a počet přijímaných uchazečů

Kód a název oboru Název vzdělávacího programu Forma Přijímací zkoušky  

Předpokládaný počet přijímaných

 

68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Obnova a rozvoj venkova denní ne 80

 

Termíny konání přijímacího řízení a podání přihlášek

  Uzávěrka přihlášek Přijímací řízení
I. kolo 31. 5. 2022 7. 6. 2022

Další kola přijímacího řízení budou vyhlašována do naplnění kapacity.

Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

Do 1. ročníku jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.

Uchazeč je povinen splnit následující podmínky:

  • Zdravotní způsobilost doloženou na přihlášce ke studiu
  • Doložené vysvědčení o maturitní zkoušce

Kritéria přijímacího řízení

  • Uchazeči budou přijímáni v pořadí od nejlepšího průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku střední školy (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa a nepovinné předměty nebudou do průměru započítány) v rámci vyhlášeného kola přijímacího řízení.
  • Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu přijímaných studentů.

Nahlížet do spisu před vydáním rozhodnutí lze 7. 6. 2022 v době od 9,00 do 12,00 hodin.

Dle §183, odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V Hořicích dne 8. 3. 2022

                                                                                                                                                                                                    Ing. Stanislav Neuman

                                                                                                                                                                                                                       ředitel školy

Bez komentářů.