Obor Ošetřovatel a Opravář zemědělských strojů- studenty přijímáme až do 9.9.2021 bez přijímacích zkoušek

VYHLÁŠENÍ ČTVRTÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění

vyhlašuji 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

k denní formě studia do prvního ročníku oborů:

 

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška ne 29
53-41-H/01 Ošetřovatel 3 závěrečná zkouška ne 9

 

Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání pro 4. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 9. září 2021 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž. Pro komunikaci doporučuji uvádět do přihlášky e-mail zákonného zástupce.

Zdravotní způsobilost:

Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni uchazeči o všechny obory doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad a na internetové adrese www.zemedelska-akademie.cz dne 10. září 2021. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno písemně předem spolu s termínem nahlížení do spisu. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí lze vydat na žádost.

Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do vlastních rukou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisové lístky

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

V Hořicích dne 19. 8. 2021

                                                                                                                  Ing. Stanislav Neuman v. r.

                                                                                                                               ředitel školy

 

Bez komentářů.