VYHLÁŠENÍ ČTVRTÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR AGROPODNIKÁNÍ

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění vyhlašuji 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 k denní formě studia do prvního ročníku oborů:

 

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
41-41-M/01 Agropodnikání 4 maturita Ne min. 2*
         

 

*může být přijato i více uchazečů až do naplnění kapacity tříd dle vývoje v přijímacím řízení

 

Uchazeči o obor 41-41-M/01 Agropodnikání

Termín pro odevzdání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání pro 4. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 27. června 2023 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

 

Zdravotní způsobilost

Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni uchazeči doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku. K přihlášce doloží výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky z CERMATu.

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, dále na internetové adrese www.zaghorice.cz   29. června 2023

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno písemně. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí lze vydat na žádost.

Termín možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je 29. června 9.00 – 10.00 hodin.

 

Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do vlastních rukou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisové lístky

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení pro obory 41-41-M/01 Agropodnikání

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle následujících kritérií:

  1. Výsledky přijímací zkoušky dle doloženého výpisu

V přijímacím řízení uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

 

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury  maximální počet získaných bodů: 50

Hodnocení testu z matematiky a její aplikace  maximální počet získaných bodů: 50

 

maximální počet získaných bodů z obou testů: 100

Uchazeč, který dosáhl v kterémkoli z výše uvedených testů 0 bodů, nevyhověl kritériím přijímacího řízení.

 

  1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Průměr prospěchu na vysvědčeních z posledních dvou ročníků základního vzdělávání – závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z posledního ročníku. Průměr se vypočítává ze všech povinných předmětů (nezapočítává se chování a nepovinné předměty) za každý ročník zvlášť a ze získaných průměrů se určí průměr celkový. Dílčí průměry i průměr celkový se zaokrouhlují na dvě desetinná místa matematicky.

 

Hodnocení celkového průměru prospěchu

průměr  1,00-1,25  1,26-1,38  1,39- 1,50  1,51- 1,63  1,64-1,75  1,76-1,88  1,89-2,00  2,01-     2,13  2,14-

2,25

 2,26-2,38
body 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45

 

průměr  2,39- 2,50  2,51-2,63  2,64- 2,75  2,76- 2,88  2,89-3,00  3,01-3,13  3,14-3,25  3,26-      3,38 3,39

a více

body 40 35 30 25 20 15 10 5 0

 

maximální počet získaných bodů: 90

 

  1. Hodnocení mimořádných aktivit

Aktivity potvrzuje škola nebo zájmová organizace, uchazeči bude započteno nejvyšší bodové ohodnocení.

 

Účast v krajském kole postupových vědomostních soutěží 10 bodů

Účast v okresním kole vědomostních soutěží    5 bodů

Účast ve školním kole soutěží, členství v zájmových svazech a organizacích a další soustavné aktivity, jejichž činnost se vztahuje ke zvolenému oboru      3 body

 

maximální počet získaných bodů: 10

 

Vyhodnocení přijímacího řízení

Uchazeč je povinen konat přijímací zkoušku, pokud není zrušena.

Předpokladem pro přijetí uchazeče na obor 75-41-M/01 Sociální činnost je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče (potvrzení lékaře na přihlášce).

 

 

Výsledek jednotné přijímací zkoušky tvoří 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

 

Celkové pořadí uchazečů bude sestaveno podle přepočteného bodového hodnocení dosaženého v kritériích 1-3 sestupně a přijati budou uchazeči v pořadí od nejvyššího počtu bodů až do předpokládaného počtu přijímaných.

Výpočet přepočteného bodového hodnocení:

 

(bodové hodnocení podle bodu 1) x 3 + (bodové hodnocení podle bodu 2 + bodové hodnocení podle bodu 3) x 2

 

 

Maximálně lze v hodnocení dosáhnout 500 přepočtených bodů.

 

Minimální hranice pro přijetí je 100 přepočtených bodů.

 

V případě shodného bodového hodnocení se rozhoduje o pořadí uchazečů podle dalších kritérií v tomto pořadí:

 

  1. součet bodového hodnocení testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace
  2. průměrný prospěch ze základní školy
  3. průměrný prospěch z matematiky
  4. průměrný prospěch z českého jazyka
  5. v případě další shody bude mít výhodnější pořadí uchazeč, který získá více bodů dle bodového hodnocení komplexů úloh jednotné přijímací zkoušky z matematiky a její aplikace (MA) a z českého jazyka a literatury (CJL) v tomto pořadí:

1) hodnocení za otevřené úlohy z přijímací zkoušky z MA

2) hodnocení za otevřené úlohy z přijímací zkoušky z CJL

3) úlohy z MA ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů
4) úlohy z ČJL ověřující porozumění textu
5) úlohy z MA ověřující znalosti a dovednosti v oblasti geometrie v rovině a prostoru
6) úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu

 

 

 

V Hořicích dne 23. června 2023

           Ing. Stanislav Neuman

            ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez komentářů.