2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBOR OŠETŘOVATEL A OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění

vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

k denní formě studia do prvního ročníku oborů:

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška ne 9
53-41-H/01 Ošetřovatel 3 závěrečná zkouška ne 20

Uchazeči o obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 53-41-H/01 Ošetřovatel

Termín pro odevzdání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 27. května 2022 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

Zdravotní způsobilost

Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni uchazeči o všechny obory doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn 31. května 2022 na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad a na internetové adrese www.zaghorice.cz. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno písemně předem spolu s termínem pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí lze vydat na žádost.

Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do vlastních rukou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisové lístky

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení pro obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 53-41-H/01 Ošetřovatel

Do žádného z výše uvedených oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem  se nekonají přijímací zkoušky.

Pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem je nutné potvrzení zdravotní způsobilosti pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání (v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) na přihlášce uchazeče.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle následujících kritérií:

  1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Průměr prospěchu na vysvědčeních z posledních dvou ročníků základního vzdělávání – pololetní vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z posledního ročníku. V přijímacím řízení se nezapočítává hodnocení z druhého pololetí školního roku 2019/2020. Průměr se vypočítává ze všech povinných předmětů (nezapočítává se chování a nepovinné předměty) za každý ročník zvlášť podle tabulky.

maximální počet získaných bodů: 40 (20 bodů za jedno vysvědčení)

Hodnocení celkového průměru prospěchu

průměr  1,00-1,19  1,20-1,39  1,40- 1,59  1,60- 1,79  1,80-1,99  2,00-2,19  2,20-2,39   2,40 – 2,59 2,60

2,79

 2,80-2,99
body 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

 

průměr  3,00- 3,19  3,20-3,39  3,40- 3,59  3,60- 3,79  3,80-3,99  4,00-4,19  4,20-4,39 4,40-      4,59 4,60-

4,79

4,80-

4,99

5,00
body 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

  1. Hodnocení mimořádných aktivit

Aktivity potvrzuje škola nebo zájmová organizace, uchazeči bude započteno vyšší bodové ohodnocení.

 

Maximální počet získaných bodů: 5

Účast v krajském nebo okresním kole vědomostních a dovednostních soutěží 5 bodů.

Účast ve školním kole soutěží, členství v zájmových svazech a organizacích a další soustavné aktivity, jejichž činnost se vztahuje ke zvolenému oboru 3 body.

 

Maximálně lze v hodnocení dosáhnout 45 bodů.

Celkové pořadí uchazečů bude sestaveno podle bodového hodnocení dosaženého v kritériích 1 a 2 sestupně a přijati budou uchazeči v pořadí od nejvyššího počtu bodů až do předpokládaného počtu přijímaných.

V případě shodného bodového hodnocení se rozhoduje o pořadí uchazečů podle dalších kritérií v tomto pořadí:

  1. a) průměrná známka z chování
  2. b) průměrná známka z matematiky

V Hořicích dne 6. 5. 2022

                                                                                                   Ing. Stanislav Neuman

                                                                                                            ředitel školy

Bez komentářů.