2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBOR SOCIÁLNÍ ČINNOST A GYMNÁZIUM – DOPLNĚNÍ DO KVINTY

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR SOCIÁLNÍ ČINNOST A PRO PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU V OBORU GYMNÁZIUM

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 k denní formě studia do prvního ročníku oborů:

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
75-41-M/01 Sociální činnost 4 maturita ne 2

a zároveň vyhlašuji přijímací řízení pro přijetí do vyššího ročníku (kvinta osmiletého gymnázia) na základě § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

Přijímací řízení je určeno pro žáky posledního ročníku základního vzdělávání.

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium – doplnění kvinta 4 maturita ne 2

 

Uchazeči o obor 75-41-M/01 Sociální činnost

Termín pro odevzdání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 27. května 2022 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

Zdravotní způsobilost

Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni uchazeči o obor Sociální činnost doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku. K přihlášce doloží výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky z CERMATu.

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad, dále na internetové adrese www.zaghorice.cz  31. 5. 2022.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno písemně. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí lze vydat na žádost.

Termín možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je 31. května 9.00 – 10.00 hodin.

Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do vlastních rukou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisové lístky

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Uchazeči o obor 79-41-K/81 Gymnázium

Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají řediteli školy do 27. května 2022 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy.

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku. K přihlášce doloží výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky z CERMATu.

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad, dále na internetové adrese www.zaghorice.cz.  31. května 2022 pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno. Termín možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je 31. května 9.00 – 10.00 hodin.

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle následujících kritérií:

 1. Výsledky přijímací zkoušky dle doloženého výpisu

V přijímacím řízení uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

 

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury            maximální počet získaných bodů: 50

Hodnocení testu z matematiky a její aplikace             maximální počet získaných bodů: 50

 

maximální počet získaných bodů z obou testů: 100

Uchazeč, který dosáhl v kterémkoli z výše uvedených testů 0 bodů, nevyhověl kritériím přijímacího řízení.

 

 1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Průměr prospěchu na vysvědčeních z posledních dvou ročníků základního vzdělávání – závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z posledního ročníku. Průměr se vypočítává ze všech povinných předmětů (nezapočítává se chování a nepovinné předměty) za každý ročník zvlášť a ze získaných průměrů se určí průměr celkový. Dílčí průměry i průměr celkový se zaokrouhlují na dvě desetinná místa matematicky.

Hodnocení celkového průměru prospěchu

průměr  1,00-1,25  1,26-1,38  1,39- 1,50  1,51- 1,63  1,64-1,75  1,76-1,88  1,89-2,00  2,01-     2,13  2,14-

2,25

 2,26-2,38
body 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45

 

průměr  2,39- 2,50  2,51-2,63  2,64- 2,75  2,76- 2,88  2,89-3,00  3,01-3,13  3,14-3,25  3,26-      3,38 3,39

a více

body 40 35 30 25 20 15 10 5 0

maximální počet získaných bodů: 90

 

 1. Hodnocení mimořádných aktivit

Aktivity potvrzuje škola nebo zájmová organizace, uchazeči bude započteno nejvyšší bodové ohodnocení.

Účast v krajském kole postupových vědomostních soutěží         10 bodů

Účast v okresním kole vědomostních soutěží                              5 bodů

Účast ve školním kole soutěží, členství v zájmových svazech a organizacích a další soustavné aktivity, jejichž činnost se vztahuje ke zvolenému oboru                          3 body

 

maximální počet získaných bodů: 10

 

Vyhodnocení přijímacího řízení

Uchazeč je povinen konat přijímací zkoušku, pokud není zrušena.

Předpokladem pro přijetí uchazeče na obor 75-41-M/01 Sociální činnost je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče (potvrzení lékaře na přihlášce).

Výsledek jednotné přijímací zkoušky tvoří 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

Celkové pořadí uchazečů bude sestaveno podle přepočteného bodového hodnocení dosaženého v kritériích 1-3 sestupně a přijati budou uchazeči v pořadí od nejvyššího počtu bodů až do předpokládaného počtu přijímaných.

Výpočet přepočteného bodového hodnocení:

 

(bodové hodnocení podle bodu 1) x 3 + (bodové hodnocení podle bodu 2 + bodové hodnocení podle bodu 3) x 2

 

Maximálně lze v hodnocení dosáhnout 500 přepočtených bodů.

Minimální hranice pro přijetí je 100 přepočtených bodů.

 

V případě shodného bodového hodnocení se rozhoduje o pořadí uchazečů podle dalších kritérií v tomto pořadí:

 

 1. součet bodového hodnocení testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace
 2. průměrný prospěch ze základní školy
 3. průměrný prospěch z matematiky
 4. průměrný prospěch z českého jazyka
 5. v případě další shody bude mít výhodnější pořadí uchazeč, který získá více bodů dle bodového hodnocení komplexů úloh jednotné přijímací zkoušky z matematiky a její aplikace (MA) a z českého jazyka a literatury (CJL) v tomto pořadí:

1) hodnocení za otevřené úlohy z přijímací zkoušky z MA

     2) hodnocení za otevřené úlohy z přijímací zkoušky z CJL

           3) úlohy z MA ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů
4) úlohy z ČJL ověřující porozumění textu
5) úlohy z MA ověřující znalosti a dovednosti v oblasti geometrie v rovině a prostoru
6) úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení pro obor 79-41-K/81 Gymnázium – přijetí do vyššího ročníku

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle následujících kritérií:

 1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na základě doloženého výpisu výsledků z CERMATu.

 

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury                           maximální počet získaných bodů: 50

Hodnocení testu z matematiky                                                 maximální počet získaných bodů: 50

maximální počet získaných bodů z obou testů: 100

 1. 2. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Průměr prospěchu na vysvědčeních z posledních dvou ročníků základního vzdělávání – závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z posledního ročníku. Průměr se vypočítává ze všech povinných předmětů (nezapočítává se chování a nepovinné předměty) za každý ročník zvlášť a ze získaných průměrů se určí průměr celkový. Dílčí průměry i průměr celkový se zaokrouhlují na dvě desetinná místa matematicky.

Hodnocení celkového průměru prospěchu

průměr  1,00-1,25  1,26-1,38  1,39- 1,50  1,51- 1,63  1,64-1,75  1,76-1,88  1,89-2,00   2,01 – 2,13 2,14

2,25

 2,26-2,38
body 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45

 

průměr  2,39- 2,50  2,51-2,63  2,64- 2,75  2,76- 2,88  2,89-3,00  3,01-3,13  3,14-3,25  3,26-      3,38 3,39-

3,50

body 40 35 30 25 20 15 10 5 0

maximální počet získaných bodů: 90

 

 1. Hodnocení mimořádných aktivit

Aktivity potvrzuje škola nebo zájmová organizace, uchazeči bude započteno nejvyšší bodové ohodnocení.

Účast v krajském kole předmětových olympiád            10 bodů

Účast v okresním kole předmětových olympiád               5 bodů

Účast ve školním kole olympiád a soutěží, členství v zájmových svazech a organizacích a další soustavné aktivity, jejichž činnost se vztahuje ke zvolenému oboru           3 body

maximální počet získaných bodů: 10

 

 

Vyhodnocení přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku

Celkové pořadí uchazečů bude sestaveno podle přepočteného bodového hodnocení sestupně a přijati budou uchazeči v pořadí od nejvyššího počtu bodů až do předpokládaného počtu přijímaných.

Výpočet přepočteného bodového hodnocení:

 

(bodové hodnocení podle bodu 1) x 3 + (bodové hodnocení podle bodu 2 + bodové hodnocení podle bodu 3) x 2

 

Maximálně lze v hodnocení dosáhnout 500 přepočtených bodů.

Minimální hranice pro přijetí je 100 přepočtených bodů.

 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku více uchazečů, než kolik je možné přijmout, rozhoduje o jejich přijetí výsledek přijímacího řízení.

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují kritéria v tomto pořadí:

 1. průměrný prospěch ze základní školy
 2. součet bodového hodnocení testů z českého jazyka a literatury a z matematiky
 3. průměrný prospěch z matematiky
 4. průměrný prospěch z českého jazyka

V Hořicích dne 16. května 2022

                                                                                              Ing. Stanislav Neuman

                                                                                                      ředitel školy

Bez komentářů.