VYHLÁŠENÍ TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR AGROPODNIKÁNÍ

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 k denní formě studia do prvního ročníku oborů:

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
41-41-M/01 Agropodnikání 4 maturita Ne min. 2*

*může být přijato i více uchazečů až do naplnění kapacity tříd dle vývoje v přijímacím řízení

Termín pro odevzdání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání pro 3. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 16. června 2023 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

Zdravotní způsobilost

Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni uchazeči doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku. K přihlášce doloží výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky z CERMATu.

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, dále na internetové adrese www.zaghorice.cz   19. června 2023.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno písemně. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí lze vydat na žádost.

Termín možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je 19. června 9.00 – 10.00 hodin.

Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do vlastních rukou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisové lístky

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Bez komentářů.