VYHLÁŠENÍ TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Přijímací řízení pro přijetí do vyššího ročníku (kvinta osmiletého gymnázia) je vyhlášeno na základě § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Přijímací řízení je určeno pro žáky posledního ročníku základního vzdělávání.

 

Počet přijímaných uchazečů – denní forma studia:

 

Kód oboru Název oboru  

Délka studia

(roky)

Způsob ukončení

studia

Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium – doplnění kvinta 4 maturita ano min. 2*

 

*může být přijato i více uchazečů až do naplnění kapacity třídy dle vývoje v přijímacím řízení

 

Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají řediteli školy do 16. června 2023 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.

 

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku. K přihlášce doloží výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky z CERMATu.

 

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a na internetové adrese www.zaghorice.cz  nejdéle 19. června 2023. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno.

 

Termín možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je 19. června 2023 9.00 – 10.00 hodin.

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení pro přijetí do vyššího ročníku

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle následujících kritérií:

  1. Výsledky školní přijímací zkoušky

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury                                          maximální počet získaných bodů: 50

Hodnocení testu z matematiky                                                                  maximální počet získaných bodů: 50

maximální počet získaných bodů z obou testů: 100

Uchazeč, který dosáhl v kterémkoli z výše uvedených testů 0 bodů, nevyhověl kritériím přijímacího řízení.

 

2. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Průměr prospěchu na vysvědčeních z posledních dvou ročníků základního vzdělávání – pololetní vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z posledního ročníku. Průměr se vypočítává ze všech povinných předmětů (nezapočítává se chování a nepovinné předměty) za každý ročník zvlášť a ze získaných průměrů se určí průměr celkový. Dílčí průměry i průměr celkový se zaokrouhlují na dvě desetinná místa matematicky.

Hodnocení celkového průměru prospěchu

průměr  1,00-1,25  1,26-1,38  1,39- 1,50  1,51- 1,63  1,64-1,75  1,76-1,88  1,89-2,00  2,01-   2,13  2,14-

2,25

 2,26-2,38
body 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45

 

průměr  2,39- 2,50  2,51-2,63  2,64- 2,75  2,76- 2,88  2,89-3,00  3,01-3,13  3,14-3,25  3,26-      3,38 3,39-

a více

body 40 35 30 25 20 15 10 5 0

maximální počet získaných bodů: 90

 

  1. Hodnocení mimořádných aktivit

Aktivity potvrzuje škola nebo zájmová organizace, uchazeči bude započteno nejvyšší bodové ohodnocení.

 

Účast v krajském kole postupových vědomostních soutěží      10 bodů

Účast v okresním kole vědomostních soutěží                             5 bodů

Účast ve školním kole soutěží, členství v zájmových svazech a organizacích a další soustavné aktivity, jejichž činnost se vztahuje ke zvolenému oboru                                                     3 body

maximální počet získaných bodů: 10

 

Vyhodnocení přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku

Uchazeč o přijetí do vyššího ročníku je povinen konat přijímací zkoušku.

Výsledek přijímací zkoušky tvoří 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení do vyššího ročníku.

Celkové pořadí uchazečů bude sestaveno podle přepočteného bodového hodnocení dosaženého v kritériích 1-3 sestupně a přijati budou uchazeči v pořadí od nejvyššího počtu bodů až do předpokládaného počtu přijímaných.

Výpočet přepočteného bodového hodnocení:

 

(bodové hodnocení podle bodu 1) x 3 + (bodové hodnocení podle bodu 2 + bodové hodnocení podle bodu 3) x 2

 

Maximálně lze v hodnocení dosáhnout 500 přepočtených bodů.

Minimální hranice pro přijetí je 100 přepočtených bodů.

 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku více uchazečů, než kolik je možné přijmout, rozhoduje o jejich přijetí výsledek přijímacího řízení.

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují kritéria v tomto pořadí:

  1. součet bodového hodnocení testů z českého jazyka a literatury a z matematiky
  2. průměrný prospěch ze základní školy
  3. průměrný prospěch z matematiky
  4. průměrný prospěch z českého jazyka

 

V Hořicích dne 1. 6. 2023

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy

Bez komentářů.