Testování pro účely přijímacích zkoušek obory Gymnázium, Agropodnikání, Sociální činnost

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl  uskutečněn v posledních 7 dnech. 

Uchazeč se hlásí ze ZŠ:

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky  základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka  probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí  obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Uchazeč se hlásí z jiné SŠ:

⚫  Stejnou povinnost umožnit testování žáka pro účely přijímací zkoušky má také kmenová střední škola,  pokud je uchazeč již žákem jiné střední školy, např. pro přijímací zkoušky do nástavbového studia. Obdobně jako ZŠ je i kmenová SŠ povinna uchazeči vydat potvrzení o výsledku provedeného testu, který  uchazeč může využít pro potřeby přijímací zkoušky na jiné střední škole.

Uchazeč není žákem ZŠ ani SŠ:

V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední  školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku  testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních  škol nebo středních škol.

⚫ Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na  přijímací zkoušce. S ohledem na možnost provedení ověřovacího RT-PCR testu v případě pozitivního výsledku antigenního testu je vhodné testovat v ZŠ s předstihem před konáním příslušné zkoušky, a umožnit tak uchazeči stihnout ověřovací testování na odběrovém místě metodou RT-PCR.

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od  uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

⚫ Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného  termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli  školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby,  musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby  na přijímací zkoušce neumožní.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek 

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: 

  1. a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní  doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního  pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  neuplynulo více než 90 dní,
  2. b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny  poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění  testů,
  3. c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od  aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů  o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě  jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední  škole

Termín testování na ZŠ  Testování se týká  Termíny JPZ 
Út – 27. dubna 2021

(pro oba  dny přijímacích zkoušek  v řádném termínu)

uchazečů o čtyřleté  obory vzdělání s MZ:

Agropodnikání a Sociální činnost

řádné:

Po – 3. května

Út – 4. května

Čt – 29. dubna 2021

(pro oba dny  přijímacích zkoušek v řádném  termínu)

uchazečů o víceleté  gymnázium řádné:

St – 5. května

Čt – 6. května

Termín testování na ZŠ  Testování se týká  Termín školní zkoušky
St – 21. dubna 2021 uchazečů o přijetí do vyššího ročníku

Gymnázium kvinta

St – 28. dubna

Bez komentářů.