Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení střední škola

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění

vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

k denní formě studia do prvního ročníku oborů:

 

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
75-41-M/01 Sociální činnost 4 maturita ne 7
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška ne 37
53-41-H/01 Ošetřovatel 3 závěrečná zkouška ne 16
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 3 závěrečná zkouška ne 4

 

Uchazeči o obor 75-41-M/01 Sociální činnost

Termín pro odevzdání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 17. června 2021 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

 

Zdravotní způsobilost

Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni uchazeči o obor Sociální činnost doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad, dále na internetové adrese www.zaghorice.cz.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno písemně. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí lze vydat na žádost. Termín pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude sdělen spolu s registračním číslem.

Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do vlastních rukou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Zápisové lístky

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

Uchazeči o obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 53-41-H/01 Ošetřovatel, 41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Termín pro odevzdání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 17. června 2021 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

 

Zdravotní způsobilost

Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni uchazeči o všechny obory doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad a na internetové adrese www.zaghorice.cz. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno písemně předem spolu s termínem pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí lze vydat na žádost.

Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do vlastních rukou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Zápisové lístky

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

 

V Hořicích dne 4. 6. 2021

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy

 

Bez komentářů.