Vyhlášení přijímacího řízení do vyššího ročníku oboru gymnázium- doplnění do kvarty

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

 

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

pro školní rok 2021/2022

 

Přijímací řízení pro přijetí do vyššího ročníku (kvarta osmiletého gymnázia) je vyhlášeno na základě

  • 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

Přijímací řízení je určeno pro žáky předposledního ročníku základního vzdělávání.

Přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky zadává škola v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

Počet přijímaných uchazečů – denní forma studia:

 

Kód oboru Název oboru  

Délka studia

(roky)

Způsob ukončení

studia

Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium – doplnění kvarta 5 maturita ano 2

 

Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají řediteli školy do 16. června 2021 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž.

 

 

Přihlášení uchazeči obdrží pozvánku k přijímací zkoušce.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží spolu s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. S ohledem na doporučení školského poradenského zařízení upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení ředitel školy.

Termín konání přijímací zkoušky:        

  1. června 2021

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit zkoušky, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, uchazeč bude zkoušku konat v náhradním termínu.

 

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad a dále na internetové adrese www.zaghorice.cz . Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno v pozvánce stejně jako termín pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

 

 

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení pro přijetí do vyššího ročníku

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle následujících kritérií:

 

  1. Výsledky školní přijímací zkoušky

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury                                          maximální počet získaných bodů: 50

Hodnocení testu z matematiky                                                                  maximální počet získaných bodů: 50

maximální počet získaných bodů z obou testů: 100

Uchazeč, který dosáhl v kterémkoli z výše uvedených testů 0 bodů, nevyhověl kritériím přijímacího řízení.

 

  1. 2. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Průměr prospěchu na pololetních vysvědčeních z posledních dvou ročníků základního vzdělávání. Průměr se vypočítává ze všech povinných předmětů (nezapočítává se chování a nepovinné předměty) za každý ročník zvlášť a ze získaných průměrů se určí průměr celkový. Dílčí průměry i průměr celkový se zaokrouhlují na dvě desetinná místa matematicky.

Hodnocení celkového průměru prospěchu

průměr  1,00-1,25  1,26-1,38  1,39- 1,50  1,51- 1,63  1,64-1,75  1,76-1,88  1,89-2,00  2,01-   2,13  2,14-

2,25

 2,26-2,38
body 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45

 

průměr  2,39- 2,50  2,51-2,63  2,64- 2,75  2,76- 2,88  2,89-3,00  3,01-3,13  3,14-3,25  3,26-      3,38 3,39-

a více

body 40 35 30 25 20 15 10 5 0

maximální počet získaných bodů: 90

 

  1. Hodnocení mimořádných aktivit

Aktivity potvrzuje škola nebo zájmová organizace, uchazeči bude započteno nejvyšší bodové ohodnocení.

 

Účast v krajském kole postupových vědomostních soutěží      10 bodů

Účast v okresním kole vědomostních soutěží                             5 bodů

Účast ve školním kole soutěží, členství v zájmových svazech a organizacích a další soustavné aktivity, jejichž činnost se vztahuje ke zvolenému oboru                                                     3 body

maximální počet získaných bodů: 10

 

Vyhodnocení přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku

Uchazeč o přijetí do vyššího ročníku je povinen konat přijímací zkoušku.

 

Celkové pořadí uchazečů bude sestaveno podle přepočteného bodového hodnocení dosaženého v kritériích 1-3 sestupně a přijati budou uchazeči v pořadí od nejvyššího počtu bodů až do předpokládaného počtu přijímaných.

Výpočet přepočteného bodového hodnocení:

 

(bodové hodnocení podle bodu 1) x 3 + (bodové hodnocení podle bodu 2 + bodové hodnocení podle bodu 3) x 2

 

Maximálně lze v hodnocení dosáhnout 500 přepočtených bodů.

Minimální hranice pro přijetí je 100 přepočtených bodů.

 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku více uchazečů, než kolik je možné přijmout, rozhoduje o jejich přijetí výsledek přijímacího řízení.

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují kritéria v tomto pořadí:

  1. součet bodového hodnocení testů z českého jazyka a literatury a z matematiky
  2. průměrný prospěch ze základní školy
  3. průměrný prospěch z matematiky
  4. průměrný prospěch z českého jazyka

 

V Hořicích dne 3. 6. 2021

Ing. Stanislav Neuman                        ředitel školy

Bez komentářů.