Přijímací řízení do primy osmiletého gymnázia

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 maturita ano 30

 

Název a adresa školy:  Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice, SŠ a VOŠ, Riegrova 1403, 508 01 Hořice

Kód a název oboru:  79-41-K/81 – Gymnázium

 Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 2. března 2020 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy. Pro komunikaci doporučuji uvádět do přihlášky e-mail zákonného zástupce.

Přihláška musí být podepsána žákem i zákonným zástupcem.

Formulář přihlášky a vzor vyplnění na webu školy www.zemedelska-akademie.cz (lze vyplnit elektronicky a vytisknout).

Potvrzení o zdravotní způsobilosti není třeba dodávat!

Základní škola potvrdí správnost údajů podpisem a razítkem.

 

Přihlášení uchazeči obdrží k přijímací zkoušce pozvánku.

 

Dne 11. března 2020 proběhne v rámci posledního přípravného kurzu v 16.00 hodin informativní schůzka, na které se rodiče dozví podrobnosti o konání přijímací zkoušky.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří žádají o uzpůsobení podmínek, doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující specifikaci podmínek pro přijímací řízení.

Termíny konání přijímacích zkoušek:

pro osmileté gymnázium:                 1. termín 16. dubna 2020

                                                             2. termín 17. dubna 2020

 Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, uchazeč bude zkoušku konat v náhradním termínu.

Náhradní termíny pro vykonání přijímacích zkoušek:             1. termín 13. května 2020

           1. termín 14. května 2020

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a dveřích Domova mládeže Šalounova 919 a na internetové adrese www.zemedelska-akademie.cz do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem pro vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno předem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Termín pro nahlížení do spisu bude sdělen na pozvánce k přijímacím zkouškám.

Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do vlastních rukou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisové lístky

Zápisový lístek si vyzvedněte nejpozději do 1. března 2020 na své základní škole.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i zákonným zástupcem.